March 16, 2022

محققان کرنل رباتی را برای گرفتن عکس Airbnb آموزش می دهند

صدای یک ساحل دریا و یا آخرین تک آهنگ مگان تی استالیون، درک اینکه چگونه تجربیات حسی که ما را عمیقاً می سوزانند، شاخه ای کامل از فلسفه را ایجاد کرده است که هنر را مطالعه می کند.