March 2, 2022

SingularityNET

هوش مصنوعی اکنون یک تجارت بزرگ و علم بزرگ است و هر سال هوشمندتر می شود. اما هوش مصنوعی در خدمت چه کسانی است؟ از آنجایی که ارزش اقتصادی بیشتر و بیشتر برای شرکت ها و مصرف کنندگان فراهم می کند، آیا می توانیم اطمینان حاصل کنیم که هوش مصنوعی در جهت منافع عمومی عمل می کند؟