December 28, 2021

پروتکل خانه هوشمند

دستگاه های موجود در خانه هوشمند شما باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. گاهی اوقات، دستگاه های سازگار برای همگام سازی رفتار با یکدیگر صحبت می کنند. آنها همچنین ممکن است نیاز به برقراری ارتباط با واحد کنترل مرکزی یا دستگاه های دیگر مانند تلفن هوشمند شما داشته باشند.