April 14, 2022

BeanStock، یک پلت فرم سرمایه گذاری

BeanStock، یک پلت فرم سرمایه گذاری اجاره ای فرانسه که به مردم اجازه می دهد تا به خرید و مدیریت اموال آنلاین، یک سری 12 میلیون یورو را به رهبری 360 سرمایه، علاوه بر سه شرکت کننده جدید بین المللی، به پایان برساند. سرمایه گذاران تاریخی آن، از جمله شرکت Axeleo Capital و Realty، تعهد خود را با شرکت در این دور تمدید کردند.