March 14, 2022

این ربات کوچک قرار است شما را از ارسال پیامک انتقامی باز دارد

هر روز نیست که با عجیب‌ترین ربات تاریخ مواجه می‌شوید. اما اگر فقط با نگاه کردن به آن بتوانید عملکرد این ماشین کوچک را حدس بزنید، برای امروز رسماً برنده اینترنت شده اید: